Welcome to POULIA World of Tanks Club Premium: The Resurrection part II!
The POULOsaga has begun, again... e?

KouKouBaGia PaPaGaLoS TSoPaNaKoS SPouRGiTi TSaLaPeTeiNoS GyPaeToS


POULIA Forum


POULIA Club Members play World of Tanks with the following PREMIUM tanks ONLY:
T34 KV-5 Lwe Type 59

Buy Gold & Premium here!

KoRaKi, PeLaRGoS